Γενική συνέλευση και εκλογές στον ΓΣ Ηρακλή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 ΣE ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νέου Γυμναστικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Ηρακλής 1908, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του, καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 15 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Κατσάνειο γυμναστήριο, με τα παρακάτω ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Προέδρου γενικής συνέλευσης
2. Έκθεση πεπραγμένων – απολογισμός της διοίκησης – έγκριση ισολογισμού – προϋπολογισμού τμημάτων
3. Έγκριση εκθέσεως Ορκωτού λογιστή, Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
4. Εκλογή 2 μελών (και 2 αναπληρωματικών) Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές νέου Δ.Σ.
5. Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού του σωματείου
6. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίσταται το ήμισυ των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών (½). Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, μια ώρα αργότερα (15/6/2022 19:00), με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων μελών.

Στη Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται, όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του σωματείου, εφόσον έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται (θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι ένα χρόνο νωρίτερα από την ημερομηνία διεξαγωγή των εκλογών). Τα λοιπά οικονομικά τακτοποιημένα μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση.

Δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το Δ.Σ. θα καταρτίσει και θα δημοσιεύσει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη ΓΣ. Με δεδομένο ότι η σύγκληση της ΓΣ έχει προγραμματιστεί για 15/6/2022, καλούνται τα μέλη του σωματείου που έχουν γραφτεί στον σύλλογο απ’ τον Ιούνιο του 2021, προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη ΓΣ, το αργότερο έως τις 4/6/2022, να τακτοποιηθούν οικονομικά, καταβάλλοντας την/τις συνδρομή/ες τους, είτε στον υπ΄ αριθμ. ΙΒΑΝ: GR5601722220005222101690009 λογαριασμό που διατηρεί το σωματείο στη τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, είτε στα γραφεία του σωματείου (Δευτέρα με Παρασκευή κατά τις ώρες 10:00 – 20:00). Εντός της ίδιας προθεσμίας (έως 4/6/2022) τα μέλη πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σωματείου (email): info@iraklis.club τα παρακάτω στοιχεία: α) πλήρες ονοματεπώνυμο μέλους, β) το παραστατικό της τράπεζας ή απόδειξη περί εξόφλησης της συνδρομής τους.

Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. του σωματείου διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Το ψηφοδέλτιο διαιρείται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Τα υποψήφια μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εγγράφονται σε ενιαίο κατάλογο με αλφαβητική σειρά. Οι εκλογείς έχουν δικαίωμα να θέσουν μέχρι τρεις σταυρούς.

Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις εκλογές του Συλλόγου καλούνται να καταθέσουν την αίτηση τους στα γραφεία του Συλλόγου έως τις 8/6/2022 για να καταρτιστούν τα ψηφοδέλτια.

Τα μέλη που εγγράφτηκαν στον Σύλλογο μετά τις 15/6/2021 δεν έχουν δικαίωμα ψήφου αλλά εφόσον είναι τακτοποιημένα οικονομικά μέλη έχουν δικαίωμα να παραβρεθούν στην Γενική Συνέλευση των μελών. Η οικονομική τακτοποίηση των μελών αυτών μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι και την έναρξη της συνέλευσης. Η διαπίστωση των μελών που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και έχουν δικαίωμα ψήφου, γίνεται με την υπογραφή αυτών στο ειδικό βιβλίο και στο οποίο υπογράφουν κατά την προσέλευσή τους στη Γενική Συνέλευση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *