Οι αλλαγές στον αθλητικό νόμο

Αναλυτικά οι τροποποιήσεις στον αθλητικό νόμο με αριθμό 4639/2019:

Η αστυνομική αρχή δύναται οποτεδήποτε, εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες λαμβάνουν χώρα αθλητικές εκδηλώσεις, να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση των διατάξεων περί εκδόσεως και θέσεως σε κυκλοφορία, καθώς και τη χρήση αποκλειστικά και μόνον ονομαστικών εισιτηρίων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή επιτρέπεται στα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από άδεια της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής ή του αθλητικού Εισαγγελέα, η συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, μέσω κινητών συσκευών καταγραφής ήχου ή εικόνας ή οποιωνδήποτε άλλων ειδικών τεχνικών μέσων, ψηφιακών ή μη, οπτικής ή ηχητικής καταγραφής, εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων οι ειδικές ποινικές διατάξεις εφαρμόζονται και όταν τα εγκλήματα, έχοντας σαφή αθλητική αναφορά και αθλητικό υπόβαθρο, τελούνται σε τόπο και σε χρόνο που δεν συνδέονται με συγκεκριμένη αθλητική εκδήλωση.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ: Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Μετά τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού πρώτου (71ου) έτους της ηλικίας του, ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ: Μπορούν να είναι μέλη ΔΣ σωματείων οι διαιτητές και κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι και τους αλυτάρχες και τους κριτές των αθλημάτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Αν η ομοσπονδία δεν συμμορφωθεί εντός δύο ( 2) μηνών από την αναπομπή, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός δύναται να αποφασίσει την αναστολή της τακτικής επιχορήγησης της ομοσπονδίας και αν παρέλθουν δύο (2) επιπλέον μήνες από την περί αναστολής της επιχορήγησης απόφαση, χωρίς η ομοσπονδία να έχει στο μεταξύ συμμορφωθεί, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός δύναται να ανακαλέσει την ειδική αθλητική αναγνώρισή της. Οι αρχαιρεσίες εξακολουθούν να διεξάγονται από δικηγόρους ως δικαστικοί αντιπρόσωποι. ΔΕΝ

ΙΣΧΥΟΥΝ και ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ μέχρι 31.12.2010 τα παρακάτω: Τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων των μελών του Δ.Σ. καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα. Η απλή αναλογική στις αρχαιρεσίες των ομοσπονδιών, των ενώσεων και των σωματείων. Η απαγόρευση παροχής πληρεξουσιότητας σε οποιονδήποτε τρίτο για την εκπροσώπηση του σωματείου σε υπερκείμενενες ενώσεις και την ομοσπονδία (συνεπώς διατηρείται το καθεστώς των εξουσιοδοτήσεων)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ και τις Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες: Καταργείται η εποπτεία από το Υπουργείο Ανάπτυξης Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που αφορά τη διαδικασία της εκμισθώσεως ή της με αντάλλαγμα παραχωρήσεως της χρήσεως ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οποιοδήποτε ολυμπιακό συγκρότημα δύναται, χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός, να εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί η χρήση του με αντάλλαγμα σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Α.Ε.) που αγωνίζεται στην ανώτατη κατηγορία του οικείου επαγγελματικού πρωταθλήματος. Για τους εξαιρετικά διακριθέντες αθλητές: Επιτρέπεται η απόσπαση στη ΓΓΑ των αθλητών του υπηρετούν στο δημόσιο και έχουν καταλάβει 1η – 8η θέση σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παραολυμπιακούς. Τέλος, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (από δημοσίου δικαίου).

ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΑΔΑΜΊΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *